ക്രിസ്റ്റിഫിക്കേഷന്‍ ത്രൂ ക്രൂസിഫിക്ഷന്‍ | നോമ്പ് ഒരുക്ക ധ്യാനം #ShekinahTelevision #MarRaphaelThattil #Lent Please Like …

関連ツイート

https://twitter.com/raphael_liogier/status/1363069420659220480